מכרזים פומביים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

מכרזים פומביים
2021
15.02.2021] מכרז 01/2021- לאספקת שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.03.2021 בשעה 12:00

18.02.2021] מכרז 03/2021 – לניטור מי תהום

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.03.2021 בשעה 12:00

14.02.2021] מכרז 04/2021 – לביצוע סקרי איכות אוויר תקופתיים עבור מערך הניטור של המועצה

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.03.2021 בשעה 12:00

03.02.2021] מכרז 07/2021- לאספקת ריהוט משרדי עבור המועצה-לא פעיל

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

מפרט טכני > להורדה

חוברת נגרות > להורדה

תוכניות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3 להורדה 4
טבלת מחירים+עמודת הנחות > להורדה

שאלות ותשובות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 22.02.2021 בשעה 12:00

04.02.2021] מכרז 08/2021 – ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי במועצה –בוטל

הודעה על ביטול המכרז > להורדה

מסמכי המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

מפרט טכני > להורדה

רשימת תכניות מכרז מטמנה ואזור תפעולי > להורדה

תוכניות למכרז – מתחם כניסה > להורדה
תוכניות למכרז – בריכה 203 > להורדה
כתב כמויות > להורדה
המשך לנספח ג' > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 01.03.2021 בשעה 12:00

15.02.2021] מכרז 11/2021 – אספקת מערכות מולטימדיה

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

הנחיות למכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.03.2021 בשעה 12:00

2020

[04.02.2020] מכרז 01/2020-שירותי רואה חשבון למתן שירותי ייעוץ וליווי חשבונאי עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים >להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.02.2020

[20.02.2020] מכרז 02/2020- אספקת חומרי ייחוס לשימוש
במעבדת GCMS שפכים עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב-לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים >להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 06.04.2020

[20.02.2020] מכרז 03/20- הפקת יום ספורט עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות > להורדה
תצ"א > להורדה

דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 30.03.2020

[20.02.2020] מכרז 04/20- אספקת מחשבים נייחים וציוד היקפי עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
דחיית הגשת הצעות ומועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה 1 להורדה 2
כתב כמויות מתוקן > להורדה


ניתן להגיש הצעה עד 6.04.2020

[08.03.2020] מכרז 05/20 – לביצוע השלמת תכנון תוכן, מערכות ועיצוב מרכז מבקרים – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

הודעה על רישום מוקדם לסיור מציעים > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות- תפאורה > להורדה

כתב כמויות – הפקת תכנים > להורדה

כתב כמויות – תכנון > להורדה
סיור מציעים וירטואלי > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים וירטואלי > להורדה
תכנון מרכז מבקרים > להורדה
סיור מציעים שני > להורדה

הודעה על דחיית הצעות > להורדה

תשובות לשאלות מציעים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות לתכנון – מעודכן > להורדה

יועצים כולל אישור ביטוחים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות הפקת תכנים – מעודכן > להורדה

כתב כמויות לתפאורה -מעודכן > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.05.2020

[30.03.2020] 06/2020 – עריכת ביטוחים עבור המועצה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
הבהרות בנוגע למכרז 06/2020 > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
תשובות למכרז ביטוח סביבתי של המועצה > להורדה
מפרט ביט 2016 מוסכם > להורדה
סקר ושערוך ציוד לצרכי ביטוח > להורדה
מפת תשתיות המועצה > להורדה
מפת תשתיות גבולות > להורדה
טבלת עובדים ושכר שנתי > להורדה

הודעה בדבר דחיית הגשת הצעות בנוגע למכרז06/2020 > להורדה

הודעה על שינוי בתאריך פתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.05.2020

[04.062020] 07/2020- בדיקת פתע בארובות – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

שאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.07.2020

[18.06.2020] 08/2020 – סריקת ארכיון- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.07.2020

[07.04.2020] 12/2020- אספקת ציוד קפטריה – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת מכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
מפרט ייצור > להורדה
מפרט קבועים > להורדה
מפרט רכישה > להורדה
הודעה בגין דחיית הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.05.2020

[20.04.2020] 15/2020- שירותי אבטחה – בוטל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
ביטול מכרז > להורדה

[27.04.2020] 09/2020 ניהול תכנון כבישים – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
שאלות הבהרה > להורדה

הודעה על מועד סיור נוסף-חובה ודחיית מועד קבלת שאלות > להורדה

מסמך 9 – מתוקן ועדכני > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים (3) > להורדה

שאלות הבהרה נוספות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד29.06.2020

[03.05.2020] 11/2020 ריהוט מעבדות – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות ודחיית מועד הגשת ההצעות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[04.05.2020] 10/2020 רכישת מערכת ניקוי קניסטר וקניסטרים לדיגום אויר –לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות הבהרה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[24.06.2020] 13/2020 ביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק תכנון ובנייה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 27.07.2020

[04.05.2020] 14/2020 שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה תחזוקה והרחבה של מערכות הצופרים- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

כתב כמויות מעודכן > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.06.2020

[04.06.2020] 16/2020 אספקת ריהוט פנים למבנה המועצה – בוטל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת רשימות ופרטים > להורדה

חוברת המכרז > להורדה

מפרט ריהוט > להורדה

תשריט 1 > להורדה

תשריט 2 > להורדה

תשריט 3 > להורדה

תשריט 4 > להורדה

הודעה בנוגע לסיור מציעים שהתקיים ביום 7.6.20 בשעה 14:00 > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

שאלות מציעים > להורדה

הודעת ביטול מכרז מס' 16/2020- אספקת ריהוט פנים > להורדה

ניתן להגיש עד 29.06.2020

[04.05.2020] 18/2020 אספקה והתקנת מערכות ביטחון – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
נספח א' – כתב כמויות > להורדה
מפרט טכני > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
הודעת דחיית מועד הגשת הצעות ליום 18.06.2020 עד השעה 12:00 > להורדה

אישור ביטוח עדכני > להורדה

דחיית מועד הגשת הצעות פעם שנייה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 29.06.2020

[12.07.2020] 19/2020 ביצוע עבודות להקמת גשר מעל נחל סכר – בוטל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח א'- מפרט טכני מיוחד > להורדה

נספח א' 1 – מפרט גוף תאורה > להורדה

נספח א' 2 – מפרט סופג אנרגיה > להורדה

נספח יב' – רשימת תכניות > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

נוסח ערבות מתוקן > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 10.08.2020 בשעה 12:00

[06.07.2020] 22/2020 מתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

סקיצה אודיטוריום טבע > להורדה

סקיצה אולם החדש מועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 10.08.2020 בשעה 12:00

[02.07.2020] 24/2020 מתן שירותי אבטחה- לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נוסח פרסום-דחיית מועד הגשת,פתיחת מעטפות והבהרה בכתב כמויות > להורדה

הבהרה במכרז > להורדה

תוספות במסמך 9 ב' – מפרט מיוחד ונהלי עבודה,נהלי אבטחה > להורדה

נוסח פרסום דחיית מועד הגשת הצעות סיור מציעים נוסף ושינוי בתנאי סף > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים נוסף > להורדה

תשובות נוספות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 07.09.2020 בשעה 14:00

[07.07.2020] 25/2020 לתכנון תכנית מתאר מקומית כוללנית-לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

נספח י'-מתווה להכנת תכנית מתאר מקומית כוללנית ליישוב > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

דחיית הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

נוסח פרסום – דחייה נוספת של מועד הגשת הצעות > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[23.07.2020] 26/2020 ניהול פרויקט שטחי תעשייה 8 –לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[28.07.2020] 27/2020 ניהול פרויקט תכנון וביצוע עבודות פיתוח ותשתיות לשטחי תעשייה רמת בקע – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה
נוסח פרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 31.08.2020 בשעה 12:00

[26.07.2020] 31/2020 אספקת ריהוט פנים למבנה המועצה –חדשלא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

כתב כמויות> להורדה
חוברת המכרז > להורדה

מפרט ריהוט > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשריט מס' 1 > להורדה

תשריט מס' 2 > להורדה

תשריט מס' 3 > להורדה

תשריט מס' 4 > להורדה

חוברת רשימות ופרטים > להורדה

ניתן להגיש עד 13.08.2020 בשעה 12:00

[24.09.2020] 35/2020- גשר מעל נחל סכר – לא פעיל

חוברת המכרז > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

נספח א – מפרט טכני מיוחד > להורדה

נספר א 1 – מפרט גוף תאורה > להורדה

נספח א 2 – מפרט סופג אנרגיה > להורדה

נספח ג' – כתב כמויות > להורדה

כתב כמויות – דף מסכם > להורדה

נספח יב' – רשימת תוכניות > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 16.11.2020 בשעה 12:00

2019
[24.01.2019] מכרז פומבי 01/2019 – מתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר שגרה וחירום במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז קשר > להורדה
נוסח פרסום + פרסום סיור מציעים > להורדה
כתב כמויות מכרז קשר > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות נוסף > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות לשאלות מציעים – נוספות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[05.02.2019] מכרז פומבי מס 02/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז אבטחה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
נספח א' – רשימת משתתפים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות – נוספת > להורדה
תשובות מכרז אבטחה > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[17.02.2019] מכרז פומבי מס 03/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שאיבות נוזלים מבריכות המועצה בנאות חובב

מכרז שאיבות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
נוסח פרסום דחיית הגשת הצעות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2019

[04.03.2019] מכרז פומבי 04/2019 – שירותי טיאוט עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי טיאוט > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות והבהרות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 03.04.2019

[12.03.2019] מכרז פומבי 05/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה ואספקת כלי תובלה וצמ"ה עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז תפעול אתר פסולת יבשה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.04.2019

[27.03.2019] מכרז פומבי 06/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מתן שירות ליסינג תפעולי > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[03.04.2019] מכרז פומבי 07/2019- למתן שירותי אחזקת שטחי גינון עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז גינון > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
עדכון אומדן > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 05.05.2019

[07.07.2019] מכרז פומבי 09/2019- למתן שירותי הפקה לכנס נאות חובב לתעשייה

מכרז שירותי הפקה לכנס > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 10/2019- למתן אספקת חומרה, ציוד תקשורת, תוכנות, מערכות הפעלה ושירותי מחשוב עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז מחשוב > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
עדכון סכום ערבות וסכום רכישת מכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
סקיצה למכרז שרתים > להורדה
מפרט וכתב כמויות מעודכן > להורדה
הארכת זמנים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[18.07.2019] מכרז פומבי 11/2019- למתן שירותי גרפיקה/סטודיו עבור המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז שירותי גרפיקה/סטודיו > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 01.08.2019

[12.08.2019] מכרז פומבי 08/2019- לשכירת מגרש לקליטה וטיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בשטח המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

מכרז השכרת מגרש 515 > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
מועד פתיחת מעטפות > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 15.09.2019

[16.09.2019] מכרז פומבי 13/2019- הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות עבור המועצה המקומית  תעשייתית  נאות חובב.

מכרז ביצוע עבודות סימון כבישים, אספקה והצבת תמרורים ומעקות בטיחות > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות למכרז > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 29.10.2019

[10.10.2019] פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לגבי מערכת מידע לניהול תהליכי עבודה

נוסח פרסום > להורדה
ניתן להגיש הצעה עד 28.11.2019

[04.11.2019] מכרז פומבי 12/2019 – ביצוע עבודות תשתית ופיתוח בתב"ע 40 במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
נספח א'1-א'10 – מפרט טכני מיוחד > להורדה
נספח א'11 – מפרט טכני לגופי תאורת לד משרד השיכון > להורדה
נספח א'12 – רשימת מלאי חלקי צנרת, שוחות וחוליות > להורדה
נספח ב'1 – כתב כמויות לפי פרקים – לא למילוי > להורדה
נספח ב'2 – כתב כמויות למילוי > להורדה
דחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[04.11.2019] מכרז פומבי 15/2019 – הזמנה להציע הצעות לרכישת מערכת למדידת TOC בדוגמאות מימיות ומוצקות עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
דחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
תשובות נוספות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[18.11.2019] מכרז פומבי 19/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי עבודות גמר לבניין המועצה ומרכז המבקרים במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
הודעה על דחיית מועד סיור מציעים, הגשת הצעות ופתיחת מעטפות > להורדה
מכרז גמר מבנה המועצה > להורדה
נספח ב'- מפרט טכני מיוחד > להורדה
נספח ג' – כתב כמויות > להורדה
נספח יג' – רשימת תכניות > להורדה
נספח יח' – כפיר מעליות > להורדה
נספח יט' – כתב כמויות חשמל > להורדה
נספח כא' – רשימת אישורים ותכניות > להורדה
נספח כב' – נגישות > להורדה
הודעה בדבר דחיית מועד להגשת שאלות > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה
שאלות ותשובות > להורדה
נספח כג' – תקשורת, מחשבים, טלפוניה ומערכות מולטימדיה > להורדה
קבצים נוספים של א. ליטמן > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3
עדכון תכניות חשמל > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3 להורדה 4
רשימת דלתות > להורדה


ניתן להגיש הצעה עד 19.12.2019

[28.11.2019] מכרז פומבי 18/2019- לאספקת דלק, סולר והתקני תדלוק עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
חוברת המכרז > להורדה
דחיית מועד הגשת הצעות ודחיית מועד פתיחת מעטפות > להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.12.2019

[04.12.2019] מכרז פומבי 17/2019- הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעדה עבור מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 26.12.2019

[22.12.2019] מכרז פומבי 20/2019- שירותי הסעות עבור המועצה

נוסח פרסום > להורדה
מסמכי המכרז > להורדה
פרוטוקול סיור מציעים >להורדה
תשובות לשאלות מציעים > להורדה
סידורי הסעות בשבוע עבודה מקוצר > להורדה
מסמך 9 ב' – כתב כמויות > להורדה
מערך הסעות > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 13.01.2020

2018
[01.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל פרויקט מרכז מבקרים > להורדה

[07.01.2018] פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל ומפקח עבור מבנה מועצה ומרכז-מבקרים > להורדה

[09.01.2018] פרוטוקול סיור מציעים – דיגומי פתע בארובות > להורדה

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לאספקת גזים למערך הניטור ומעבדות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 26.02.2018

[31.01.2018] הזמנה להציע הצעות לניהול תיקי השקעות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 06.02.2018

[28.02.2018] הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.03.2018

[28.02.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג פורד קונקט > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 25.03.2018

[21.03.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח במגרש מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

[21.03.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[09.04.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי הסעות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 16.04.2018

[15.04.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.04.2018

[24.05.2018] הזמנה להגיש הצעות לרכישת רכב מסוג מזדה שנת 2009 – פרסום שני > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 18.06.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב טויוטה קמרה שנת 2016 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.07.2018

[21.06.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אבטחה עבור המועצה + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[04.07.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע סקרי איכות אויר + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 30.07.2018

[08.07.2018] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 30.11.2018

[11.07.2018] פרוטוקול סיור קבלנים – שירותי אבטחה למועצה > להורדה

[22.07.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי איתור ותיקון בריכת אידוי + קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 05.08.2018

[31.07.2018] פרוטוקול סיור – מציעים שירותי תיקון בריכה > להורדה

[21.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה עבור המועצה+ קובץ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[26.08.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מכרז למתן שירותי אמבולנס > להורדה

[28.08.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת אתר קליטת פסולת יבשה+ שאלות ותשובות + כתב כמויות > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 26.08.2018

[03.09.2018] הזמנה להציע הצעות להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 21.10.2018

[03.09.2018] פרוטוקול סיור – מציעים מתן שירותי הפעלת אתר פסולת > להורדה

[17.09.2018] פרוטוקול סיור – קבלנים מכרז עבודות גמר במבנה המועצה > להורדה

[08.10.2018] עדכון: סיור מציעים נוסף למכרז להשלמת בנייה ועבודות גמר במבנה המועצה ומרכז המבקרים+ שאלות ותשובות > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 14.10.2018

[17.10.2018] פרוטוקול סיור – סיור קבלנים גמר מבנה המועצה ומרכז המבקרים > להורדה

[25.12.2018] מכרז לביצוע שירות דיגומי פתע + קובץ שאלות ותשובות מציעים > להורדה 1 להורדה 2 להורדה 3

ניתן להגיש הצעה עד 14.01.2019

[25.12.2018] הזמנה להירשם למאגר היועצים של המועצה – הרחבת המאגר > להורדה

2017
[01.01.2017] מכרז למתן שירותי שאיבת שפכים ובוצה, שטיפת כבישים וקווים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 05.01.2017

[05.11.2017] הזמנה להציע הצעות לרכישת מעמיס טלסקופי/מלגזה תוצרת מניטו > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2017

2016
[01.05.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 08.05.2016

[17.07.2016] מכרז חיצוני לאספקת שירותי דיגום, זיהוי והערכת עוצמות ריח > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 25.07.2016

[21.07.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג טנדר מאזדה שנת 2009 > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 24.07.2016

[06.10.2016] הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבים > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.10.2016

[14.11.2016] מכרז לאספקת ציוד לצוות חילוץ > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 04.12.2016

דילוג לתוכן