• neot hovav
  • תיאור תפקיד – מפקח אתר פסולת

תיאור תפקיד – מפקח אתר פסולת