• neot hovav
  • פרוטוקול עדת יועצים מיום 24.10.2022-פסילת הליך

פרוטוקול עדת יועצים מיום 24.10.2022-פסילת הליך