• neot hovav
  • פרוטוקול סיור מציעים- מכרז סלולר 05.2021

פרוטוקול סיור מציעים- מכרז סלולר 05.2021