• neot hovav
  • פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי

פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי