• neot hovav
  • הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד- דלתא ליין

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד- דלתא ליין