• neot hovav
  • הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות עקב שינוי בתנאי סף

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות עקב שינוי בתנאי סף