• neot hovav
  • בוחן רישוי ומידען בוועדה המקומית לתכנון ובניה

בוחן רישוי ומידען בוועדה המקומית לתכנון ובניה