• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מציעים – מכרז פומבי מס' 05.2021 סלולר

תשובות לשאלות מציעים – מכרז פומבי מס' 05.2021 סלולר