• נאות חובב
  • פרוטוקול ועדת ערר מיום 02.05.2023 – ערר מס' 02.22 ו-02.23 גלובוס -נאות חובב

פרוטוקול ועדת ערר מיום 02.05.2023 – ערר מס' 02.22 ו-02.23 גלובוס -נאות חובב