• נאות חובב
  • נספח א' מפרט הפעלה לקליטת פסולת בנין ופסולת יבשה

נספח א' מפרט הפעלה לקליטת פסולת בנין ופסולת יבשה