נוהל יועצים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

נוהל יועצים
2022
[29.08.2022] נוהל יועצים 03/2022 – למתן שירותי תכנון מט"ש רמת בקע במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הבהרה מטעם המועצה > להורדה

פרוטוקול ועדת יועצים מה-24/10/22 – פסילת ההליך > להורדה

ניתן להגיש עד 12.09.2022 בשעה 12:00

[22.11.2022] נוהל יועצים 04/2022 – למתן שירותי ייעוץ אבטחה ובטחון למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 12.12.2022 בשעה 12:00

[03.08.2022] נוהל יועצים 02/2022 – למתן שירותי שמאות מקרקעין > לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 22/08/22 דיון לבחירת זוכה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 29/08/22 דיון נוסף לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 15.08.2022 בשעה 12:00

[24.07.2022] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 01.01.2023 בשעה 12:00

[04.01.2022] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה >לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 30.06.2022 בשעה 12:00

[02.11.2022] נוהל מספר 05/22 למתן שירותי מט"ש רמת בקע במועצה >לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 21.11.22 – ביטול הנוהל > להורדה

ניתן להגיש עד 14.11.2022 בשעה 12:00

[29.11.2022] נוהל מספר 06/22 – למתן שירותי תכנון מט"ש > פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 12.12.2022 בשעה 12:00

[02.02.2022]נוהל מספר 06/21 – למתן שירותים משפטיים חיצוניים וייעוץ בנושא רישוי בניה לועדה המקומית לתכנון ובניה> לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 28/03/2022 דיון לבחירת זוכה> להורדה

ניתן להגיש עד 28.02.2022 בשעה 12:00

[13.02.2022] נוהל מספר 04/2021 – למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום מיסוי עירוני >לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
תשובות לשאלות > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 30/05/2022 דיון לבחירת זוכה> להורדה

חוות דעת מקצועית > להורדה

ניתן להגיש עד 07.03.2022 בשעה 12:00

2021
רשימת התקשרויות בנוהל יועצים לשנת 2021 > להורדה

[28.01.2021] 07/21 -פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי>להורדהלא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

שאלות ותשובות > להורדה

פרוקטול וועדת יועצים מיום 21/06/21 ביטול ההליך > להורדה

חוות דעת לביטול ההליך> להורדה

ניתן להגיש עד 22.02.2021 בשעה 12:00

[31.01.2021]03/21 – פיקוח וניהול על ביצוע עבודות הקמת גשר נחל סכר >להורדה -לא פעיל

אישור ראש המועצה לנוהל יועצים > להורדה

שאלות ותשובות > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 05/04/21 דיון לבחירת זוכה> להורדה

חוות דעת מקצועית > להורדה

ניתן להגיש עד 16.02.2021

[03.02.2021] הרחבת מאגר היועצים של מועצת נאות חובב > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה >להורדה

ניתן להגיש עד 29.04.2021 בשעה 12:00

[04.03.2021] 09/21 – למתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיני הוועדה הגאוגרפית – לא פעיל

הפנייה > להורדה

נוסח פרסום > להורדה

שאלות הבהרה ותשובות > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיוןם 21/03/21 דיון מקדים > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 24/03/22 דיון לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 18.03.2021 בשעה 12:00

[08.02.2021] 08/21 למתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיוני הוועדה הגאוגרפית > להורדה לא פעיל

הודעה על ביטול > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

שאלות ותשובות 08/21 > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 22.02.2021 בשעה 12:00

[22.02.2021] 05/21 למתן שירותי ייעוץ ביטוחי > להורדהלא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

קובץ נוהל מעודכן > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 03/05/2021 דיון לבחירת זוכה > להורדה

חוות דעת לוועדת יועצים > להורדה

ניתן להגיש עד 18.03.2021 בשעה 12:00

[09.02.2021] 01/21 למתן שירותי ייעוץ ותכנון אסטרטגי כלכלי > להורדה לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 24/05/21 דיון לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 09.03.2021 בשעה 12:00

[10.05.2021] 11/21 ליועץ אבטחה ובטחון – לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים 04/07/21 דיון לבחירת זוכה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 12/08/21 דיון נוסף > להורדה

ניתן להגיש עד 07.06.2021 בשעה 12:00

[23.06.2021] 12/21 למתן שירותי תכנון ראשי בפרויקטים ברחבי המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב –לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

תשובות לשאלת הבהרה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 19/07/2021 הודעת ביטול > להורדה

ניתן להגיש עד 12.07.2021 בשעה 12:00

[28.07.2021] 13/21 – ניהול פרויקט מטמנה ואזור תפעולי – לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 02.11.2021 דיון לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 23.08.2021 בשעה 12:00

[27.07.2021] הרחבת מאגר היועצים של מועצת נאות חובב – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 30.11.2021 בשעה 12:00

[12.12.2021] 14/21- למתן שירותי תכנון ראשי בפרויקטים ברחבי מועצת נאות חובב>פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה
הבהרה לפנייה 14/21 > להורדה
פרוטוקול וועדת יועצים מיום 27.01.2022 דיון לבחירת זוכה > להורדה
חוות דעת מקצועית > להורדה
נספח א+ב לחוות הדעת > להורדה

ניתן להגיש עד 02.01.2022 בשעה 12:00

2020
רשימת התקשרויות בנוהל יועצים 2020 > להורדה

[21.01.2020] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז > להורדה

[21.01.2020] פירוט יועצים לשנת עבודה 2019 מתוך מאגר יועצים > להורדה

[01.04.2020] 01/2020 – ניהול תכנון וביצוע עבודות שונות ברחבי המועצה > להורדה

תשובות לשאלות מציעים להורדה 1 להורדה 2

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 7/6/20 דיון לבחירת זוכה > להורדה

[20.04.2020] 02/2020 – ניהול פרויקטים בתב"ע 40 > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 7/6/20 דיון לבחירת זוכה > להורדה

[09.07.2020] הרחבת מאגר היועצים של המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

הזמנה להכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 31.12.2020

[09.08.2020] 05/2020 -ייעוץ להקמת מערך פינוי פסולת – לא פעיל

חוברת הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים הליך לבחירת יועץ אשפה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 13/09/20 דיון לבחירת זוכה > להורדה

חוות דעת מקצועית > להורדה

ניתן להגיש עד 30.08.2020 בשעה 12:00

[23.11.2020] 06/2020 -למתן שירותי תכנון מט"ש רמת בקע – פעיל

חוברת הפרסום > להורדה

נוסח פרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 30.08.2020 בשעה 12:00

[24.08.2020] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד-"דלתא ליין" > להורדה

2019
[06.01.2019] הודעה בדבר פטור ממכרז בהתקשרות > להורדה

[03.06.2019] הזמנה להירשם למאגר היועצים של המועצה- הרחבת המאגר > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.11.2019

[25.07.2019] יועצים אשר המועצה עבדה עמם בשנת 2018-בהתאם לנוהל יועצים > להורדה

[25.07.2019] מאגר היועצים של מועצת נאות חובב נכון לתאריך 28/5/19 כפי שאושרה על ידי וועדת יועצים > להורדה

[11.11.2019] הודעה בדבר פטור ממכרז בהתקשרות > להורדה

2018
[04.01.2018] הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.01.2018

[04.01.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי יח"צ ותקשורת > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.01.2018

[24.01.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט עבור הקמת מרכז חינוך והכשרה מקצועית > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 04.02.2018

[28.02.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי פיקוח רפואה וטרינרית > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.03.2018

[28.03.2018] הזמנה להציע הצעות ליועץ הנדסי בכיר במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

[28.03.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי פיקוח רפואה וטרינרית במועצת נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

2017
[08.11.2017] הזמנה להגשת הצעות למשרת "מתאם על" לפרויקטים: מבנה מועצה, מרכז מבקרים, עבודות פיתוח וכיכר שקועה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.11.2017

[06.12.2017] הזמנה להציע הצעות למפקח צמוד > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.12.2017

[06.12.2017] הזמנה להציע הצעות למנהל פרויקט מרכז המבקרים נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.12.2017

[25.12.2017] הזמנה להגשת הצעות ל-"ניהול ופיקוח צמוד" לפרויקטים: מבנה מועצה, מרכז מבקרים, עבודות פיתוח וכיכר שקועה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 31.12.2017

[31.12.2017] הזמנה להגשת הצעות ליועץ לתכנון מערכת קשר לחירום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.01.2018

[31.12.2017] הזמנה להגשת הצעות לחברת ניהול ופיקוח לעבודות פיתוח ותשתיות, לפרויקטים שונים במועצה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 14.01.2018

2016
[13.03.2016] יועץ ניתוח השפעה סביבתית של פליטת מזהמי אוויר > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.03.2016