נוהל יועצים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן
להורדת הטפסים

נוהל יועצים
2024
פנייה מס' 01/24 למתן שירותי ייעוץ, ליווי והכנת תכנית אב לתחום הפסולת> פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת הפנייה > להורדה

ההגשה עד 01.07.24 בשעה 12:00

פנייה מס' 02/24 למתן שירותי ייעוץ בניהול משברים וליווי המועצה באיחוד רשויות > פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

חוברת הפנייה > להורדה

ההגשה עד 01.07.24 בשעה 12:00

הזמנה להגיש מועמדות למאגר היועצים הדיגיטלי של המועצה> לרישום

נוסח הפרסום > להורדה

פרסום מעודכן ללא הגבלת זמן

2023
(22.01.24) רשימת התקשרויות בנוהל יועצים לשנת 2023>להורדה

(20.07.23) פנייה מס' 01/2023 לניהול ופיקוח פרויקט הקמת כביש גישה למטמנה במועצה > לא פעיל

להורדת הנוהל > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

ניתן להגיש עד 07.08.23 בשעה 12:00

הזמנה להגיש מועמדות למאגר היועצים הדיגיטלי של המועצה> לרישום

נוסח הפרסום > להורדה

פרסום מעודכן ללא הגבלת זמן

2022
[26.03.2023] רשימת התקשרויות בנוהל יועצים לשנת 2022 > להורדה

[29.08.2022] נוהל יועצים 03/2022 – למתן שירותי תכנון מט"ש רמת בקע במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

תשובות לשאלות הבהרה > להורדה

הבהרה מטעם המועצה > להורדה

פרוטוקול ועדת יועצים מה-24/10/22 – פסילת ההליך > להורדה

ניתן להגיש עד 12.09.2022 בשעה 12:00

[22.11.2022] נוהל יועצים 04/2022 – למתן שירותי ייעוץ אבטחה ובטחון למועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 06.02.23 דיון לבחירת הזוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 12.12.2022 בשעה 12:00

[03.08.2022] נוהל יועצים 02/2022 – למתן שירותי שמאות מקרקעין > לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 22/08/22 דיון לבחירת זוכה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 29/08/22 דיון נוסף לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 15.08.2022 בשעה 12:00

[24.07.2022] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה > לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 01.01.2023 בשעה 12:00

[04.01.2022] הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה >לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 30.06.2022 בשעה 12:00

[02.11.2022] נוהל מספר 05/22 למתן שירותי מט"ש רמת בקע במועצה >לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 21.11.22 – ביטול הנוהל > להורדה

ניתן להגיש עד 14.11.2022 בשעה 12:00

[29.11.2022] נוהל מספר 06/22 – למתן שירותי תכנון מט"ש > לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול ועדת יועצים לבחירת זוכה מיום 27.12.22 > להורדה

ניתן להגיש עד 12.12.2022 בשעה 12:00

[02.02.2022]נוהל מספר 06/21 – למתן שירותים משפטיים חיצוניים וייעוץ בנושא רישוי בניה לועדה המקומית לתכנון ובניה> לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 28/03/2022 דיון לבחירת זוכה> להורדה

ניתן להגיש עד 28.02.2022 בשעה 12:00

[13.02.2022] נוהל מספר 04/2021 – למתן שירותי ייעוץ משפטי בתחום מיסוי עירוני >לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח פרסום > להורדה
תשובות לשאלות > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 30/05/2022 דיון לבחירת זוכה> להורדה

חוות דעת מקצועית > להורדה

ניתן להגיש עד 07.03.2022 בשעה 12:00

2021
רשימת התקשרויות בנוהל יועצים לשנת 2021 > להורדה

[28.01.2021] 07/21 -פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי>להורדהלא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

שאלות ותשובות > להורדה

פרוקטול וועדת יועצים מיום 21/06/21 ביטול ההליך > להורדה

חוות דעת לביטול ההליך> להורדה

ניתן להגיש עד 22.02.2021 בשעה 12:00

[31.01.2021]03/21 – פיקוח וניהול על ביצוע עבודות הקמת גשר נחל סכר >להורדה -לא פעיל

אישור ראש המועצה לנוהל יועצים > להורדה

שאלות ותשובות > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 05/04/21 דיון לבחירת זוכה> להורדה

חוות דעת מקצועית > להורדה

ניתן להגיש עד 16.02.2021

[03.02.2021] הרחבת מאגר היועצים של מועצת נאות חובב > לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

הזמנה להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים של המועצה >להורדה

ניתן להגיש עד 29.04.2021 בשעה 12:00

[04.03.2021] 09/21 – למתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיני הוועדה הגאוגרפית – לא פעיל

הפנייה > להורדה

נוסח פרסום > להורדה

שאלות הבהרה ותשובות > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיוןם 21/03/21 דיון מקדים > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 24/03/22 דיון לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 18.03.2021 בשעה 12:00

[08.02.2021] 08/21 למתן שירותי ייעוץ וליווי המועצה בדיוני הוועדה הגאוגרפית > להורדה לא פעיל

הודעה על ביטול > להורדה

הודעה על דחיית מועד הגשת הצעות > להורדה

שאלות ותשובות 08/21 > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 22.02.2021 בשעה 12:00

[22.02.2021] 05/21 למתן שירותי ייעוץ ביטוחי > להורדהלא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

קובץ נוהל מעודכן > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 03/05/2021 דיון לבחירת זוכה > להורדה

חוות דעת לוועדת יועצים > להורדה

ניתן להגיש עד 18.03.2021 בשעה 12:00

[09.02.2021] 01/21 למתן שירותי ייעוץ ותכנון אסטרטגי כלכלי > להורדה לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 24/05/21 דיון לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 09.03.2021 בשעה 12:00

[10.05.2021] 11/21 ליועץ אבטחה ובטחון – לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

נוסח הפרסום > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים 04/07/21 דיון לבחירת זוכה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 12/08/21 דיון נוסף > להורדה

ניתן להגיש עד 07.06.2021 בשעה 12:00

[23.06.2021] 12/21 למתן שירותי תכנון ראשי בפרויקטים ברחבי המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב –לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

תשובות לשאלת הבהרה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 19/07/2021 הודעת ביטול > להורדה

ניתן להגיש עד 12.07.2021 בשעה 12:00

[28.07.2021] 13/21 – ניהול פרויקט מטמנה ואזור תפעולי – לא פעיל

חוברת הפנייה > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 02.11.2021 דיון לבחירת זוכה > להורדה

ניתן להגיש עד 23.08.2021 בשעה 12:00

[27.07.2021] הרחבת מאגר היועצים של מועצת נאות חובב – לא פעיל

נוסח פרסום > להורדה

חוברת הפרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 30.11.2021 בשעה 12:00

[12.12.2021] 14/21- למתן שירותי תכנון ראשי בפרויקטים ברחבי מועצת נאות חובב>פעיל

חוברת הפנייה > להורדה
נוסח הפרסום > להורדה
הבהרה לפנייה 14/21 > להורדה
פרוטוקול וועדת יועצים מיום 27.01.2022 דיון לבחירת זוכה > להורדה
חוות דעת מקצועית > להורדה
נספח א+ב לחוות הדעת > להורדה

ניתן להגיש עד 02.01.2022 בשעה 12:00

2020
רשימת התקשרויות בנוהל יועצים 2020 > להורדה

[21.01.2020] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז > להורדה

[21.01.2020] פירוט יועצים לשנת עבודה 2019 מתוך מאגר יועצים > להורדה

[01.04.2020] 01/2020 – ניהול תכנון וביצוע עבודות שונות ברחבי המועצה > להורדה

תשובות לשאלות מציעים להורדה 1 להורדה 2

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 7/6/20 דיון לבחירת זוכה > להורדה

[20.04.2020] 02/2020 – ניהול פרויקטים בתב"ע 40 > להורדה

תשובות לשאלות מציעים > להורדה

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 7/6/20 דיון לבחירת זוכה > להורדה

[09.07.2020] הרחבת מאגר היועצים של המועצה -לא פעיל

נוסח הפרסום > להורדה

הזמנה להכלל במאגר היועצים של המועצה > להורדה

ניתן להגיש עד 31.12.2020

[09.08.2020] 05/2020 -ייעוץ להקמת מערך פינוי פסולת – לא פעיל

חוברת הפרסום > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים > להורדה

תשובות לשאלות מציעים הליך לבחירת יועץ אשפה > להורדה

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 13/09/20 דיון לבחירת זוכה > להורדה

חוות דעת מקצועית > להורדה

ניתן להגיש עד 30.08.2020 בשעה 12:00

[23.11.2020] 06/2020 -למתן שירותי תכנון מט"ש רמת בקע – פעיל

חוברת הפרסום > להורדה

נוסח פרסום > להורדה

ניתן להגיש עד 30.08.2020 בשעה 12:00

[24.08.2020] הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז-ספק יחיד-"דלתא ליין" > להורדה

2019
[06.01.2019] הודעה בדבר פטור ממכרז בהתקשרות > להורדה

[03.06.2019] הזמנה להירשם למאגר היועצים של המועצה- הרחבת המאגר > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.11.2019

[25.07.2019] יועצים אשר המועצה עבדה עמם בשנת 2018-בהתאם לנוהל יועצים > להורדה

[25.07.2019] מאגר היועצים של מועצת נאות חובב נכון לתאריך 28/5/19 כפי שאושרה על ידי וועדת יועצים > להורדה

[11.11.2019] הודעה בדבר פטור ממכרז בהתקשרות > להורדה

2018
[04.01.2018] הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.01.2018

[04.01.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי יח"צ ותקשורת > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.01.2018

[24.01.2018] הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול פרויקט עבור הקמת מרכז חינוך והכשרה מקצועית > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 04.02.2018

[28.02.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי פיקוח רפואה וטרינרית > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.03.2018

[28.03.2018] הזמנה להציע הצעות ליועץ הנדסי בכיר במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

[28.03.2018] הזמנה להציע הצעות לביצוע שירותי פיקוח רפואה וטרינרית במועצת נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.04.2018

2017
[08.11.2017] הזמנה להגשת הצעות למשרת "מתאם על" לפרויקטים: מבנה מועצה, מרכז מבקרים, עבודות פיתוח וכיכר שקועה > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 15.11.2017

[06.12.2017] הזמנה להציע הצעות למפקח צמוד > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.12.2017

[06.12.2017] הזמנה להציע הצעות למנהל פרויקט מרכז המבקרים נאות חובב > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 14.12.2017

[25.12.2017] הזמנה להגשת הצעות ל-"ניהול ופיקוח צמוד" לפרויקטים: מבנה מועצה, מרכז מבקרים, עבודות פיתוח וכיכר שקועה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 31.12.2017

[31.12.2017] הזמנה להגשת הצעות ליועץ לתכנון מערכת קשר לחירום > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 11.01.2018

[31.12.2017] הזמנה להגשת הצעות לחברת ניהול ופיקוח לעבודות פיתוח ותשתיות, לפרויקטים שונים במועצה > להורדה 1 להורדה 2

ניתן להגיש הצעה עד 14.01.2018

2016
[13.03.2016] יועץ ניתוח השפעה סביבתית של פליטת מזהמי אוויר > להורדה

ניתן להגיש הצעה עד 31.03.2016