• neot hovav
  • פרוטוקול ועדת יועצים מיום 22.08.2022

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 22.08.2022