• neot hovav
  • פרוטוקול וועדת יועצים מיום 19.7.21 – הודעת ביטול

פרוטוקול וועדת יועצים מיום 19.7.21 – הודעת ביטול