• neot hovav
  • הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז