• neot hovav
  • הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות למכרז פומבי מס’ 11.2022- תכנון עבודות פיתוח כבישים ותשתיות

הודעה בדבר דחיית מועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות למכרז פומבי מס’ 11.2022- תכנון עבודות פיתוח כבישים ותשתיות