• נאות חובב
  • __ה-586-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2022 מיום 25.07.2022

__ה-586-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 07.2022 מיום 25.07.2022