• נאות חובב
  • 1559045133א-193-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2019 מיום 25.02.2019

1559045133א-193-19_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2019 מיום 25.02.2019