• נאות חובב
  • 1552909248א-790-18_תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2018 מיום 20.12.2018

1552909248א-790-18_תמצית ישיבת מליאת המועצה 11.2018 מיום 20.12.2018