• נאות חובב
  • 1552391434מכרז פומבי 05-2019 – לתפעול אתר פסולת יבשה

1552391434מכרז פומבי 05-2019 – לתפעול אתר פסולת יבשה