• נאות חובב
  • 1547107209מכרז לביצוע שרותי דיגומי פתע בארובות המפעלים עבור מערך הניטור של המועצה … (1)

1547107209מכרז לביצוע שרותי דיגומי פתע בארובות המפעלים עבור מערך הניטור של המועצה … (1)