• נאות חובב
  • 1515330180הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה

1515330180הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני למועצה