• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מציעים לנוהל יועצים – מכרז מס' 01.2023 -ניהול ופקוח כביש גישה למטמנה

תשובות לשאלות מציעים לנוהל יועצים – מכרז מס' 01.2023 -ניהול ופקוח כביש גישה למטמנה