• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מציעים והבהרות למכרז פומבי מס' 11.2022

תשובות לשאלות מציעים והבהרות למכרז פומבי מס' 11.2022