• נאות חובב
  • תשובות לשאלות הבהרה- מכרז פומבי 01.2022 תחנות ניטור

תשובות לשאלות הבהרה- מכרז פומבי 01.2022 תחנות ניטור