• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים נוסף למכרז 27.2021

פרוטוקול סיור מציעים נוסף למכרז 27.2021