• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים – מכרז 08.2020- סריקת ארכיב

פרוטוקול סיור מציעים – מכרז 08.2020- סריקת ארכיב