• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים למכרז פומבי מס' 29.2021-אספקת שירותי שאיבות

פרוטוקול סיור מציעים למכרז פומבי מס' 29.2021-אספקת שירותי שאיבות