• נאות חובב
  • פרוטוקול ועדת יועצים מיום 24.03.2021- דיון

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 24.03.2021- דיון