• נאות חובב
  • פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21.11.2022- ביטול הנוהל

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21.11.2022- ביטול הנוהל