• נאות חובב
  • פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21.06.2021- הליך בוטל

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21.06.2021- הליך בוטל