• נאות חובב
  • נספח יט -כתב כמויות חשמל – נאות חובב

נספח יט -כתב כמויות חשמל – נאות חובב