• נאות חובב
  • נספח ג' כתב כמויות עדכני – תשתיות לתפעול האתר

נספח ג' כתב כמויות עדכני – תשתיות לתפעול האתר