• נאות חובב
  • נספח ב'2- כ"כ 31.10.19 מבנה אחד ללא מחירים למכרז תשתיות ופיתוח שלב ב' תב"ע 40

נספח ב'2- כ"כ 31.10.19 מבנה אחד ללא מחירים למכרז תשתיות ופיתוח שלב ב' תב"ע 40