• נאות חובב
  • נוסח פרסום – סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות, הגשת הצעות ופתיחת מעטפות

נוסח פרסום – סיור מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת שאלות, הגשת הצעות ופתיחת מעטפות