• נאות חובב
  • מכרז פומבי 2021 – 03 ניטור מי תהום עבור המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

מכרז פומבי 2021 – 03 ניטור מי תהום עבור המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב