• נאות חובב
  • כתב כמויות ומפרט טכני עבןר מכרז פומבי 2021 – 11 לאספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

כתב כמויות ומפרט טכני עבןר מכרז פומבי 2021 – 11 לאספקת מערכות מולטימדיה למועצה המקומית התעשייתית נאות חובב