• נאות חובב
  • חוק עזר לרמת חובב (מודעות ושלטים), התשנג – 1993

חוק עזר לרמת חובב (מודעות ושלטים), התשנג – 1993