• נאות חובב
  • ה-151-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2023 מיום – 27.02.2023

ה-151-23 תמצית ישיבת מליאת המועצה 02.2023 מיום – 27.02.2023