• נאות חובב
  • המשך לנספח ג' – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי

המשך לנספח ג' – מכרז ביצוע עבודות להקמת מטמנה לפסולת יבשה ואזור תפעולי