• נאות חובב
  • הודעה על דחיית הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף-מכרז 25

הודעה על דחיית הגשת הצעות ושינוי בתנאי סף-מכרז 25