• נאות חובב
  • הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 21.2021- אספקת גרור חפק

הודעה בדבר ביטול מכרז פומבי מס' 21.2021- אספקת גרור חפק