• נאות חובב
  • א-1008-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2020 מיום 30.11.2020

א-1008-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 10.2020 מיום 30.11.2020