תקנות רישוי עסקים

מכוח חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, הותקנו תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א- 2000 הקובעות את תהליך רישוי העסק מול הרשות המקומית ומשרדי הממשלה ואת מסלולי הרישוי השונים.

התקנות כוללות את הליכי רישוי העסקים השונים, טפסים ומענה לסוגיות שונות הקשורות להליך הוצאת רישיון העסק.

אתר נבו – תקנות רישוי עסקים