רישוי עסקים

מדיניות המועצה בעניין רישוי עסקים

רשות הרישוי המקומית, אמונה על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, על הטיפול בהוצאת רישיונות העסק, מעקב אחר יישומו של החוק ואכיפה במקרים בהם מופעל עסק תוך אי עמידה בתנאי רישיון העסק או הפעלת עסק ללא רישיון כדין.

רישוי עסקים הינו אחד מתחומי הליבה החשובים בעשייה של הרשות, תחום אשר בכוחו להבטיח את השמירה על שלום הציבור ועל הסביבה. המועצה עושה ככל שביכולתה על מנת שהליך רישוי העסקים יתבצע באופן יעיל תוך מענה מקיף, זמין ומקצועי לבעל העסק, לרבות קיום קשר ישיר עם נותני האישור לסיוע בהשגת האישורים הנדרשים לעסק לקבלת הרישיון וזאת על מנת להבטיח את הפעילות בעסקים כמתחייב בחוק.

כל פעילות שמבוצעת בעסק הטעונה רישוי, בעל העסק מחויב להחזיק עבור פעילות זו ברישיון עסק בתוקף וכן עליו לעמוד בתנאים המצורפים לרישיון העסק. לשם כך, המועצה מבצעת פיקוח על העסקים לעמידתם בתנאי רישיון העסק וכן מתבצעות פעולות אכיפה במידה וקיימת הפרה של התנאים.

בסמכותו של ראש רשות הרישוי קרי, ראש המועצה, לחתום על רישיונות עסק ולאכוף את חוק רישוי עסקים.

בשנים האחרונות נעשתה עבודה בתחום החקיקה, זאת על מנת לקדם רפורמות בחוק רישוי עסקים ובחוק תכנון ובנייה, במטרה לקדם ולפשט את הליך הרישוי, תוך הגברת השקיפות וייעול הליכי הוצאת רישיונות העסק.

שינוי ותיקון החוק נעשו תוך עמידה ב-4 קווים מנחים:

יעילות – הגברת היעילות בתהליך הרישוי, ביצוע שינויים בצו רישוי עסקים להפשטת הליך הרישוי.
שקיפות – חובת הרשות לפרסם את דרישותיה באופן ברור ואחיד לגבי כל פריטי הרישוי.
הוגנות – מתן אפשרות להגשת השגה לבעלי העסקים (סעיף 7ג5 בחוק).
זמינות – הנגשת המידע בתחום הרישוי לכלל הציבור על ידי פרסום מפורט באתר המועצה.

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים נחקק בכנסת בשנת תשכ"ח – 1968, החוק הינו הסמכות העיקרית המסדירה את פעילותם של העסקים במדינת ישראל. החוק חל על סוגי העסקים המפורטים בצו רישוי עסקים והוא כולל עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון כתנאי להפעלתן.

חוק זה נועד להבטיח פעילות של העסק תוך שמירה על שלום הציבור. לשם כך, מופקדים משרדי הממשלה השונים כאשר כל משרד אחרי על דיסציפלינה שונה השייכת לתחום התמתחותו וזאת לטובת שמירה על הציבור.

  • "איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים" – באחריות המשרד להגנת הסביבה ומחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.
  • "קיום תכליות דיני התכנון והבנייה" – באחריות אגף ההנדסה של הרשות.
  • "מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות" – באחריות משטרת ישראל.
  • "בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו" – באחריות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
  • "מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, או בתרופות" – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  • "בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים" – באחריות משרד הבריאות.
  • "קיום הדינים הנוגעים לשירותי הכבאות" – באחריות הרשות הארצית לכבאות והצלה.

אתר נבו – חוק רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

מכוח חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, הותקנו תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א- 2000 הקובעות את תהליך רישוי העסק מול הרשות המקומית ומשרדי הממשלה ואת מסלולי הרישוי השונים.

התקנות כוללות את הליכי רישוי העסקים השונים, טפסים ומענה לסוגיות שונות הקשורות להליך הוצאת רישיון העסק.

אתר נבו – תקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

סעיף 1 לחוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם. מתוקף סמכות זו ולאחר התייעצות של שר הפנים עם השרים לאיכות הסביבה, ביטחון הפנים, העבודה והרווחה,  החקלאות והבריאות, דירג השר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995 עשר קבוצות עיקריות, כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק.

עם צאתה לדרך של הרפורמה, תוקן צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) בשנת התשע"ג-2013. הצו כולל רשימה המרכזת כ-200 סוגי עסקים שנקבעו בצו והם נקראים "פריטי רישוי".  

צו רישוי עסקים אינו מפרט מה נדרש לעשות על מנת לעמוד בדרישות של גורמי הרישוי, לשם כך קיים חוק רישוי עסקים.

פריטים אלו מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:

קבוצה 1:           בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.

קבוצה 2:          דלק ואנרגיה.

קבוצה 3:          חקלאות ובעלי חיים.

קבוצה 4:          מזון.

קבוצה 5:          מים ופסולת.

קבוצה 6:          מסחר ושונות.

קבוצה 7:          עינוג ציבורי, נופש וספורט.

קבוצה 8:          רכב ותעבורה.

קבוצה 9:          שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.

קבוצה 10:         תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

אתר נבו – צו רישוי עסקים

הרפורמה ברישוי עסקים

הרפורמה ברישוי עסקים (תיקון 34 לחוק רישוי עסקים), נקראת "רישוי עסקים דיפרנציאלי", רפורמה זו עוסקת בשיפור תהליך הרישוי באופן דיפרנציאלי לכל סוגי העסקים השונים.

מטרתה של הרפורמה הינה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים לקיום עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים, תוך כדי הקפדה בפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים  הווי אומר, שמירה על הציבור.

עקרונות תיקון 34 ופירוט השינויים
ניתן לראות את השינויים במפורט במסמך עיקרי תיקון 34 – סיכום

עיקרי הרפורמה :
יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק מנותני האישור השונים. המפרטים האחידים מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הפנים. המפרטים מאפשרים לבעלי העסקים לדעת מראש מה נדרש מהם וכן יצירת דרישות אחידות לכלל העסקים באותו התחום.

תנאים נוספים שייקבעו לעסק יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מבניהם, אלא אם כן  לשינוי יש השלכה מועטה של העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.

אתר אינטרנט משרד הפנים – מפרטים אחידים