• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 26.2023- אספקת דלק סולר והתקני תדלוק

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 26.2023- אספקת דלק סולר והתקני תדלוק