• נאות חובב
  • פרוטקול ועדת יועצים מיום 21.03.2021- בדיקת עמידה בתנאי סף

פרוטקול ועדת יועצים מיום 21.03.2021- בדיקת עמידה בתנאי סף