• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים נוסף מכרז 09.2020- תכנון כבישים

פרוטוקול סיור מציעים נוסף מכרז 09.2020- תכנון כבישים