• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים נוסף מכרז ריהוט מעבדות 11.2020

פרוטוקול סיור מציעים נוסף מכרז ריהוט מעבדות 11.2020