• נאות חובב
  • פרוטוקול סיור מציעים נוסף – מכרז אבטחה 24-20 (002)

פרוטוקול סיור מציעים נוסף – מכרז אבטחה 24-20 (002)